Sora posredovanje

Vaš broker u osiguranju.

Prepustite nama da se suočimo sa Vašim rizicima
Sora
Sora
Identifikacija i analiza rizika
Stručna pomoć i savjeti
Analiza i revizija polica
Pomoć pri riješavanju odštetnih zahtjeva
Ugovaranje osiguranja
Reosiguranje
Vaš broker u osiguranju
Sora posredovanje
Obavljamo kompletnu stručnu dubinsku analizu poslovanja klijenata
uzimajući u obzir sve specifičnosti i to bez naknade.
pomoć i podrška oko svih
pitanja vezanih uz osiguranje

O nama

Misija

Obavljamo kompletnu stručnu dubinsku analizu poslovanja klijenata uzimajući u obzir sve specifičnosti i to bez naknade te na osnovi potpuno individualnog pristupa nudimo optimalne mogućnosti ugovaranja polica osiguranja kojima će uz najisplativija ulaganja minimalizirati rizik poslovanja. Omogućujemo značajnu uštedu vremena klijenata jer ponuda različitih osiguravatelja, kompleksnost ponuđenih usluga i ponekad nerazumljiva pravna regulativa zahtijevaju previše vremena koje klijenti mogu produktivnije iskoristiti.Vizija i ciljevi

Dugoročna i uspješna poslovna suradnja s klijentima koja se temelji na vrhunskoj kvaliteti i širokoj paleti naših usluga.

Kako radimo?

Društvo je registrirano za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju te procjenu rizika i pomoć u obradi šteta. Zastupamo interese klijenta (fizičke ili pravne osobe) koji prije korištenja naših usluga potpisuje ovlaštenje čime nas ovlašćuje da predstavljamo njegove interese pri sklapanju i u ostalim poslovima vezanim uz njegovo osiguranje. Naše usluge su za klijente besplatne budući da se financiramo kroz proviziju osiguravatelja.
Njegujemo individualni pristup svakom klijentu kako bi omogućili zaključivanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju sukladno njegovim zahtjevima i potrebama.
Djelatnici Sora posredovanja d.o.o. posjeduju licence od strane HANFA-e te su uz svoje dugogodišnje bogato iskustvo spremni odgovoriti na svaki Vaš osigurateljni zahtjev.
Za usluge posredovanja u osiguranju i reosiguranju koje pružamo klijentima naša tvrtka je osigurana policom osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 9.700.000 kn po štetnom događaju te 14.650.000 kn ukupno godišnje.

Ovlaštenje 1

Ovlaštenje za fizičke osobe

Ovlaštenje 2

Ovlaštenje za pravne osobe

Naše usluge


 • Analiza i revizija postojećih polica osiguranja

    izrada prijedloga i preporuke radi postizanja optimalnog osiguravateljnog pokrića u skladu sa stvarnim potrebama klijenta

 • Identifikacija i analiza rizika

    utvrđivanje rizika kojima su klijenti izloženi,

    izrada prijedloga za osigurateljno pokriće

 • Ugovaranje osiguranja

   pregovori sa osigurateljima radi izrade ponude osiguranja sukladno zahtjevima, odnosno potrebama klijenta,

    analiza ponude i izbor optimalne ponude u odnosu na osigurateljno pokriće

    kontrola izdanih polica osiguranja,

    briga o isteku i pravovremenoj obnovi postojećih polica osiguranja

 • Pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva

    prijava štetnog događaja osiguratelju,

    poduzimanje aktivnosti vezanih uz procjenu štete i rješavanje odštetnog zahtjeva,

    ekspeditivna likvidacija odštetnog zahtjeva

 • Stručna pomoć na raspolaganju je klijentima tijekom cijelog trajanja osiguranja

   

 • Usluge savjetovanja

    usluge savjetovanja oko svih pitanja osiguranja, tržišta osiguranja i upravljanja istima kao i informacije o svim vrstama osiguranja i novih proizvodima osiguranja

Partneri

Surađujemo sa svim eminentnim osiguravateljima i reosiguravateljima na hrvatskom tržištu osiguranja te smo detaljno upoznati sa svim njihovim proizvodima kako bismo za naše klijente u svakom trenutku mogli ponuditi optimalnu ponudu i pokriće njihovih rizika.Često postavljena pitanja

 • Tko može obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju?Open or Close

  Posrednik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju te obavlja ove poslove na temelju zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju. Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

 • Koji su poslovi posrednika u osiguranju i reosiguranju?Open or Close

  Prema Zakonu o osiguranju poslovi posrednika u osiguranju obuhvaćaju djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoći pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

 • Tko obavlja nadzor nad poslovanjem posrednika u osiguranju i reosiguranju?Open or Close

  Nadzor nad poslovanjem posrednika u osiguranju obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) koja u slučaju da posrednik ne posluje u skladu sa Zakonom može ukinuti rješenje o odobrenju za rad. Na internetskim stranicama HANFE (www.hanfa.hr) objavljen je registar posrednika u osiguranju pravnih osoba, kao i registar ovlaštenih posrednika u osiguranju. HANFA izdaje i ovlaštenja za posrednike (fizičke osobe) ako osoba zadovoljava kriterije stručne spreme (VSS), radnog iskustva (minimalno 1 godina radnog staža na poslovima osiguranja), obvezu nekažnjavanja iz područja gospodarskoga kriminala te ima položen stručni ispit.

 • Koje su obveze posrednika u osiguranju i reosiguranju prema klijentu?Open or Close

  Posrednik u osiguranju i reosiguranju treba obavljati poslove posredovanja tako da štiti interese ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika. Posrednik u osiguranju i reosiguranju treba: načiniti odgovarajuću analizu rizika i odgovarajuća načela pokrića pisano obrazložiti razlog svog prijedloga osiguratelja odnosno reosiguratelja u ime ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja posredovati kod sklapanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju koje je sukladno zahtjevu ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja s obzirom na osigurateljno pokriće obavijestiti društvo za osiguranje odnosno reosiguranje o traženju ponude ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju provjeriti sadržaj police osiguranja odnosno ugovora o reosiguranju uručiti ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja policu osiguranja odnosno ugovor o reosiguranju te druge akte vezane za ugovor o osiguranju/reosiguranju, pružati pomoć ugovaratelju osiguranja, ugovaratelju reosiguranja odnosno osiguraniku za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju i to kako prije tako i nakon nastupanja osiguranog slučaja, te se ponajprije brinuti da ugovaratelj osiguranja, ugovaratelj reosiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava temeljem ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji stalno provjeravati ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja zaključio njegovim posredovanjem te izraditi prijedloge za izmjenu ovih ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju u cilju što bolje zaštite

 • Tko plaća posrednika u osiguranju i reosiguranju?Open or Close

  Posrednik u osiguranju i reosiguranju prima proviziju od društva za osiguranje ili reosiguranje i djeluje uz potpunu slobodu u pogledu izbora društva. U Zakonu o osiguranju u vezi plaćanja usluga posrednika u osiguranju i reosiguranju je navedeno: posrednik u osiguranju i reosiguranju nema pravo od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika zahtijevati plaćanje provizije ili kakvu drugu naplatu osim ako nije ugovorom s ugovarateljem osiguranja odnosno reosiguranja izričito pismeno drugačije ugovoreno ako je posrednik u osiguranju i reosiguranju s ugovarateljem osiguranja odnosno s ugovarateljem reosiguranja izričito pisano ugovorio plaćanje pruženih usluga, posrednik nema pravo od osiguratelja zahtijevati proviziju ili bilo kakvu drugu naplatu po istom ugovoru o osiguranju odnosno ugovoru o reosiguranju u kojima je posredovao posrednik u osiguranju i reosiguranju ne smije se naknadno dogovoriti o promjeni načina obračuna odnosno o visini provizije za sklopljene ugovore o osiguranju odnosno ugovore o reosiguranju u kojima je posredovao posrednik u osiguranju i reosiguranju pravo na proviziju stječe početkom važenja ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju

 • Koja je razlika između posrednika i zastupnika?Open or Close

  Posrednik u osiguranju i reosiguranju radi isključivo u ime i za račun svog klijenta, a zastupnik u ime i za račun osiguratelja.

 • Zašto angažirati posrednika u osiguranju i reosiguranju?Open or Close

  Posrednik u osiguranju i reosiguranju zastupa isključivo interese klijenta i njegov je posao da za klijenta pripremi rješenje prilagođeno njegovim zahtjevima i specifičnim potrebama. Posrednik u osiguranju i reosiguranju preuzima odgovornost za poslove koji se odnose na identifikaciju i analizu rizika te njihov plasman u osiguranje. Odgovornost društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju za usluge koje pruža svojim klijentima osigurana je policom osiguranja od profesionalne odgovornosti. Suradnja s posrednikom u osiguranju i reosiguranju klijentu može donijeti značajne uštede kroz optimiziranje postojećih ugovora o osiguranju i reosiguranju te uštedu vremena, a ne zahtjeva nikakva dodatna financijska sredstva.

Kutak znanja

Osiguranje i reosiguranje

Osiguranje je metoda transfera rizika s osiguranika na osiguratelja koji prihvaća i obvezuje se nadoknaditi slučajne štete onima kojima su se dogodile i raspodijeliti ih na sve članove rizične zajednice na načelima uzajamnosti i solidarnosti. Ugovaranjem osiguranja pojedinac postaje član određene rizične zajednice koju čine osiguranici koji su se osigurali od istovrsnog rizika, plaćanjem određene premije. Poslovi osiguranja, u smislu Zakona o osiguranju, su sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju, odnosno reosiguranju. Reosiguranje je prenošenje viška rizika iznad samopridržaja društva za osiguranje društvu za osiguranje koje obavlja poslove reosiguranja.Rječnik pojmova

Ovo je rječnik pojmova iz domene osiguranja. Poslovi osiguranja, u smislu Zakona o osiguranju, su sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju, odnosno reosiguranju. Reosiguranje je prenošenje viška rizika iznad samopridržaja društva za osiguranje društvu za osiguranje koje obavlja poslove reosiguranja.

 • Rječnik pojmova iz osiguranjaOpen or Close

Skupine i vrste osiguranja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 7. prosinca 2006. donijela je Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja. Pravilnikom su propisane sljedeće skupine i vrste osiguranja:

Skupine osiguranja dijele se na:

 • Neživotna osiguranjaOpen or Close

  Vrste osiguranja unutar Skupine neživotnih osiguranja dijele se na:

    osiguranje od nezgode,

    zdravstveno osiguranje,

    osiguranje cestovnih vozila,

    osiguranje tračnih vozila,

    osiguranje zračnih letjelica,

    osiguranje plovila,

    osiguranje robe u prijevozu,

    osiguranje od požara i elementarnih šteta,

    ostala osiguranja imovine,

    osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,

    osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,

    osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,

    ostala osiguranja od odgovornosti,

    osiguranje kredita,

    osiguranje jamstava,

    osiguranje raznih financijskih gubitaka,

    osiguranje troškova pravne zaštite,

    putno osiguranje.


 • Životna osiguranjaOpen or Close

  Vrste osiguranja unutar Skupine životnih osiguranja dijele se na:

    životno osiguranje,

    rentno osiguranje,

    dodatna osiguranja uz životno osiguranje,

    osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja,

    životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik,

    tontine,

    osiguranje s kapitalizacijom isplate.


Sora posredovanje d.o.o.

O nama

Tvrtka: Sora posredovanje d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Skraćeni naziv: Sora posredovanje d.o.o.

Sjedište: Zagreb, Selska cesta 90a

Djelatnosti: Posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

OIB: 02650951604

Matični broj (MB): 2812061

Matični broj subjekta (MBS): 080778698

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital: 200.000,00 kn, uplaćen u cijelosti u novcu

Žiro račun: 2402006-1100610433 Erste&Steiermaerkische bank, Jadranski trg 3a, Rijeka 51000

Uprava društva: Markotić Ana, mag. oec., Mihelčić Emil, mag. oec., MBA

 

Društvu Sora posredovanje d.o.o., Selska cesta 90a, 10000 Zagreb, MB: 2812061, rješenjem od 10. svibnja 2012. godine, klasa: UP/I.-453-02/12-37/24, ur. broj: 326-112-12-3, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je izdala dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju.